PAGRINDINIAI  TEISĖS  AKTAI,  SUSIJĘ  SU  TERITORIJŲ  PLANAVIMO  IR  STATYBOS  VALSTYBINE   PRIEŽIŪRA  BEI  STATINIŲ  NAUDOJIMO  PRIEŽIŪRA
Teisės aktų aktualios redakcijos
laikinai nerengiamos

Lietuvos Respublikos įstatymai

Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo projektas


Statybos įstatymo 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 281, 29, 33, 34, 35, 36, 45, 55 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 541 straipsniu įstatymo projektas


Teritorijų planavimo įstatymas Redakcijų sąrašas


Statybos įstatymas Redakcijų sąrašas


Statybos įstatymo pakeitimai, įsigaliojantys 2010 m. spalio 1 d.


Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas


Saugomų teritorijų įstatymas


Pajūrio juostos įstatymas


Ūkininko ūkio įstatymas


Miškų įstatymas


Vandens įstatymas


Sodininkų bendrijų įstatymas


Turizmo įstatymas


Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas


Žemės įstatymas


Gamtinių dujų įstatymas


Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas


Viešojo administravimo įstatymas


Administracinių teisės pažeidimų kodeksas


Civilinis kodeksas


Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms


Dėl normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų normavimo sričių paskirstymo tarp valstybės institucijų


Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo


Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo


Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo


Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo


Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo


Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo


Dėl Lietuvos Respublikos valstybės teritorijos bendrojo (generalinio) plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Saugomų teritorijų tipinių apsaugos reglamentų patvirtinimo


Dėl Valstybės sienos, krašto apsaugos ir strateginės reikšmės objektų detaliųjų planų rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl žemės reformos vykdymo kaimo gyvenamojoje vietovėje


Dėl naujų žemės sklypų dydžio miestuose, detaliųjų planų rengimo ir teritorijų inžinerinės įrangos


Dėl Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklių patvirtinimo


Dėl Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo


Dėl Miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatų patvirtinimo


Dėl statybų reglamentavimo Palangoje


Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo


Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo